Golfbil

På Leksands GK kan du hyra golfbil vid spel. Vid hyra av golfbil tecknar du ett hyreskontrakt med Leksands GK.

Bokning av golfbil sker genom receptionen på 0247-146 40 eller när du bokar din golftid. Notera att du skall ha en bokad tid för att hyra bil och att du själv skall hämta ut golfbilsnyckeln.

OBS Bokning av bil skall ske i god tid för nyttjandet. Enklast gör du det i samband med bokning av din golftid!

Observera att samma regler som för vanlig personbil gäller för golfbilar när det gäller aktsamhet och nykterhet. Föraren är alltid ansvarig för sitt fordon. För att hyra golfbil krävs körkort med minst behörighet B alternativt körkort för terrängfordon.

Observera att egna fordon (golfbil, elmoped eller elscooter) endast är tillåtna på Leksands GK med ett särskilt tillstånd, utfärdat av klubben. Samma regler som vid hyra av golfbil gäller även egna fordon – aktsamhet och

Pris för hyra av golfbil 18 hål

Elbil550 kr
Bensinbil350 kr
Golfbil heldag700 kr
Med läkarintyg (eller ”Tillstånd att använda transportmedel” utfärdat av hemmaklubb)300 kr
Årskort golfbil
(Endast för medlem i Leksands GK, läkarintyg, ansök via info@leksandsgk.se
)
2 000 kr

Hyresvillkor för golfbilar inom Svenska Golfförbundet

§ 1 Villkor för att få hyra och framföra golfbil

Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2 Fordonets brukande

Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillås inte på allmän väg.

§ 3 Försäkring

Bilen är trafikförsäkrad. Är bilen vagnskadeförsäkrad framgår självrisk och kostnad för eventuell självriskeliminering i hyreskontraktet.

§ 4 Krav på framförande

Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 5 Åtgärder vid skada eller fel

Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

§ 6 Uthyrarens ansvar vid driftsstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 7 Begränsningar av skada

Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 8 Återlämnande

Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyrestagaren och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

§ 9 Uthyrarens hävningsrätt

Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.