Lokala Regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB (PDF)

Reviderade 230516

LOKALA REGLER

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan på Tee 1 och på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben, såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

(om inget annat sägs i den lokala regeln eller eventuell tillfällig lokal regel): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

a) En boll som ligger på eller bortom vägen mellan hål 13 och 15, där vägen är markerad som out of bounds, är out of bounds även om bollen ligger på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

b) Out of bounds gränsen på hål 18 definieras bakom green av kantstenar.

2. Pliktområden (Regel 17)

a) Det röda pliktområdet på hela högersidan av hål 6 är oändligt

b) Om en boll är i pliktområdet hål 10 eller hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, markerad med fyra blåa pinnar och placerade på greensidan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

c) Det röda pliktområdet till höger om green på hål 14, definierat av röda pinnar med grön topp är oändligt och är samtidigt en spelförbudszon.
När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.
Om bollen ligger utanför pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på sving eller stans måste spelaren söka lättnad enligt 16.1f(2).

d) Det omarkerade diket på båda sidorna om vägen mellan hålen 12 och 13 ska behandlas som en del av spelfältet och inte som ett pliktområde.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden.

Unga träd identifierade av stödpinne, skyddsnät eller grävd planteringsgrop är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på
spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16)

a. Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

5. Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet.

6. Där områden med skadad mark (sten/grus/spill från vägen/öppen jord) finns direkt intill vägen mellan hål 12 och 13 ska de behandlas som ett enda onormalt banförhållande och lättnad enligt Regel 16.1.

7. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad för bollens läge, ej stans.

8. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1.

5. Begränsningar att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda motoriserat transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).

Återsamling i klubbhusområdet.

I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Scorekortsansvar

Regel 3.3b (2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören, eller båda, får spelaren den allmänna plikten (2 slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inte annat angetts för en enskild tävling.

8. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är två dagar före första tävlingsdag om inget annat anges.

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

9. Handicapklasser

10. Tee

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han/hen vill spela från om inget annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

11.Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspelstävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspelstävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

12.Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat scoreingarea med båda fötterna.

13.Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtats av spelaren själv, eller dennes ombud, skänkes till prisbord vid annan tävling.

14.Resultat-tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Dessa lokala regler och tävlingsvillkor är godkända av Dalarnas Golf Förbund.